Privez plovila


Na temelju članka 84. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 141/06 i 38/09) i članka 3.  st. 2. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 90/05, 10/08, 155/08 i 127/10), ovlaštenik koncesije GRADSKO PODUZEĆE d.o.o. Vodice, Obala Juričev Ive Cota 10, OIB 17036495780, donosi

 

PRAVILNIK O REDU U LUCI I UVJETIMA KORIŠTENJA LUKOM POSEBNE NAMJENE – SIDRIŠTE U UVALI TIJAŠNICA, OTOK TIJAT

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovim se Pravilnikom propisuje red u luci i uvjeti korištenja veza i naplate veza u luci posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Tijašnica, otok Tijat (u daljnjem tekstu Sidrište Tijašnica).

Članak 2.

            Luka posebne namjene – luka nautičkog turizma – sidrište u uvali Tijašnica, otok Tijat, na kojem se primjenjuje ovaj Pravilnik, zauzima sveukupno 27200 m2 morske površine, kako je i određeno u čl. 1. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru Klasa:934-01/12-01/10, Ur.broj:2182/-06-12-1 od 15. veljače 2012. godine, na način da su u istoj postavljene plutače za privez plovila.

 

Članak 3.

            (1) Ovlašteni koncesionar provodi red na Sidrištu Tijašnica.

            (2) Lučka kapetanija Šibenik vrši nadzor nad sigurnošću plovidbe i provođenja reda na sidrištu Tijašnica.

 

PRIVEZ BRODICA

Članak 4.

 

(1) Ovlaštenik koncesije određuje plovnom objektu mjesto za privez.

(2) Osoba koja upravlja jahtom i brodicom dužni su se pridržavati rasporeda veza i uputa lučkog redara.

 

Članak 5.

(1) Svi korisnici priveza i ostalih usluga dužni su platiti naknadu za korištenje usluga prema cjeniku sastavljenim od strane ovlaštenog koncesionara.

(2) Ovlaštenik koncesije dužan je osobi koja upravlja plovilom izdati račun o naplaćenoj pristojbi.

(3) Ovlaštenik koncesije dužan je na upit nautičara pokazati cjenik naplate pristojbe za vez ovjeren od strane županije.

(4)  Ukoliko je preuzeto suho smeće koncesionar je dužan izdati potvrdu o preuzetom smeća sa plovila. U iznos pristojbe uračunate je i usluga preuzimanja suhog smeća sa plovila.

           
II. RED NA SIDRIŠTU

Članak 6.

 1. Na lučkom području zabranjeno je obavljati radnje koje mogu:
 2. ugroziti ljudske živote;
 3. prouzročiti požar;
 4. onečistiti more;
 5. nanijeti štetu drugim brodovima i brodicama te obali, lučkim napravama, uređajima i postrojenjima;

 

(2) U luci je zabranjeno:

 1. onemogućiti pristup napravama za privez;
 2. premještati, mijenjati, uklanjati vezove sidra i uređaje drugog plovnog objekta, osim kada je to potrebno radi sprječavanja neposredne i očite štete ili kad je to potrebno zbog dolaska ili odlaska plovnog objekta;
 3. vezivati plovne objekte za plovidbene i druge oznake, naprave i uređaje koji nisu namijenjeni za privez i kretati se po njima;
 4. neovlašteno postavljati, premještati, mijenjati, uklanjati ili oštećivati plovidbene i druge oznake ili naprave za privez;
 5. zavarivati, ložiti vatru na otvorenom ognjištu na obali ili plovilu i na napravama za privez;
 6. čistiti i strugati nadvodni i bojati nadvodni ili podvodni dio oplate brodice;
 7. zagađivati zrak ispuštanjem prašine, dima i drugih plinova iznad dozvoljenih količina utvrđenih posebnim propisima;
 8. držati u pogonu brodski propeler, osim zbog obavljanja potrebnog manevra broda;
 9. kupati se, roniti, glisirati,jedriti na dasci, vući ili učiti skijanje na vodi;
 10. obavljati na plovnom objektu radove popravka i rekonstrukcije oplate, palube, opreme i stroja izvan uobičajenih poslova;
 11. spaljivanje otpada na plovnom objektu;
 12. na bilo koji način ugrožavati sigurnost plovidbe, ljudskih života i okoliša;
 13. loviti ribu i druge morske organizme;
 14. sidrenje između sidrišnih naprava i na mjestima gdje nije odredio ovlašteni koncesionar, iz sigurnosnih razloga.

 

Članak 7.

            Za cijelo vrijeme boravka plovila na sidrištu, zapovjednik ili minimalno jedan član posade mora se nalaziti na plovilu, kako bi u slučaju nevremena ili nekih drugih mogao reagirati ili spriječiti štetnu situaciju, odnosno primiti upute ili upozorenja od ovlaštenog koncesionara.

Članak 8.

(1) Plovila koja ulaze u luku ne smiju ometati manevriranje plovilima koji izlaze iz luke.

            (2) Svi plovni objekti koji plove lučkim područjem ne smiju se kretati brzinom većom od 5 čvorova.

(3) Jahte i brodice kad dolaze u luku odnosno kad odlaze iz luke, te za vrijeme plovidbe u luci moraju smanjiti brzinu tako da valovi nastali njihovom plovidbom ne nanesu štetu drugim plovnim objektima i uređajima u luci.

Članak 9.

(1) Osoba koja upravlja jahtom i brodicom, moraju prilikom plovidbe, pristajanja, privezivanja, odvezivanja i sidrenja plovnog objekta u luci, postupati tako da tim radnjama ne ugroze ljudske živote i ne onečiste more, te ne nanesu štetu svom plovnom objektu, kao i drugim pomorskim objektima u luci, sudarom, udarom ili nasukavanjem.

(2) Osoba koja upravlja jahtom i brodicom odgovorna je za sigurnost plovila doka se nalazi na sidrištu pri čemu je dužna postupati prema uputama koncesionara i nadležne lučke kapetanije.

(3) O plovnom objektu koji je privezan u luci dužan je brinuti se vlasnik, zapovjednik jahte i voditelj brodice, te odgovara za svaku štetu koji plovni objekt počini drugim plovnim objektima, obali, uređajima, napravama i postrojenjima.

Članak 10.
(1) Plovni objekt koji se nalazi u luci mora biti privezan odgovarajućim i ispravnim vezovima na napravama za privezivanje.

(2) U slučaju nailaska nevremena koje može ugroziti sigurnost, plovni objekti usidreni u luci moraju pojačati svoje vezove, odnosno povećati broja sidara, a po naređenju ovlaštenika koncesije isploviti iz luke ili se skloniti u zavjetrinu.

Članak 11.
Prilikom vezivanja na plutaču, osoba koja upravlja plovilom  je dužna privezati se za okno  plutače, a koje je povezano lancem direktno na betonski blok.

Članak 12.
Maksimalna dozvoljena dužina plovila za privez na plutaču je 15 metara.

Članak 13.
(1) Osobe sa plovnih objekata same odlažu otpad na mjesta predviđena za takvu radnju.

(2) Za vrijeme boravka na sidrištu zabranjeno je bacanje i spuštanje u more svih krutih i tekućih otpadaka i sanitarnih voda.

Članak 14.
Ovlaštenik koncesije dužan je čistiti luku od otpadaka koji ugrožavaju sigurnost plovidbe i onečišćuju more.

 

Članak 15.

Plovila MUP-a, Hitne pomoći, vatrogasaca, Lučke kapetanije i Carine mogu se kretati i zadržavati na lučkom području bez odobrenja  kad obavljaju osnovu djelatnost i imaju vidljivo istaknuta vanjska obilježja.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.

Ovaj Pravilnik  o redu u luci i uvjetima korištenja lukom posebne namjene – sidrište u uvali Tijašnica, otok Tijat stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                  GRADSKO PODUZEĆE d.o.o. Vodice

                                                                                                                              


 

 

CJENIK PRIVEZIŠTA I SIDRIŠTA U LUCI NAUTIČKOG TURIZMA
UVALA TIJAŠNICA – OTOK TIJAT

Dužina broda

Cijena priveza u luci nautičkog turizma –
Sidrište Tijašnica po satu
( maksimalno do 17 sati istog dana )
 --  svi brodovi  --

                Brodovi do 10 m

30,00 kuna po satu

      Brodovi od 10m – 15 m

50,00 kuna po satu

             *  Brodovi preko 15 m

50,00 kuna po satu

U cijenu je uključen PDV.

Dužina broda

Cijena priveza u luci nautičkog turizma –
Sidrište Tijašnica jednodnevna
(do 12 sati sljedećeg dana)
--  brod, brodica, jahta  --

Cijena priveza u luci nautičkog turizma –
Sidrište Tijašnica jednodnevna
(do 12 sati sljedećeg dana)
--  katamaran  --

Do 10 m

200,00 kuna

300,00 kuna

10 - 15 m

20,00 kuna po dužnom metru

30,00 kuna po dužnom metru

* Brodovi preko 15 m

20,00 kuna po dužnom metru

30,00 kuna po dužnom metru

U cijenu je uključen PDV.
Napomena uz tablice:

  • * Brodovi preko 15 metara dužine vezuju se isključivo uz pristanak zapovjednika i na vlastitu odgovornost, jer je na ovom sidrištu maksimalna dužina za privez plovila na plutaču 15 metara, sukladno dokumentaciji i pravilniku ove luke.
  • Pristojba za vez uključuje korištenje lučke infrastrukture i suprastrukture, preuzimanje komunalnog otpada - smeća u manjim količinama.
  • Korisnik sidrišta obvezan je nadoknaditi štetu pokidanog veznog sustava u vrijednosti 100 € u kunskoj protuvrijednosti.

  Kontakt osoba: Jerko Cukrov
  Mobitel: 091/5680306